வேர்ட் ஃபவுண்டேஷன்

தி

வார்த்தை

ஜூலை 1912.


பதிப்புரிமை, 1912, HW PERCIVAL மூலம்.

நண்பர்களோடு மோதல்கள்.

 

உணவு சாப்பிடுவது என்ன?

சுவை என்பது திரவங்கள் மற்றும் திடப்பொருட்களில் மதிப்புகள் மற்றும் குணங்களை பதிவு செய்வதற்கான வடிவ உடலின் செயல்பாடாகும். தண்ணீரை உணவை நாக்குடன் தொடர்புபடுத்தும் வரை உணவில் சுவை இல்லை. நீர், ஈரப்பதம், உமிழ்நீர், உணவை நாக்கு, சுவையின் உறுப்பு, நாவின் நரம்புகள் ஆகியவற்றுடன் உறவுக்குள் கொண்டுவந்தவுடன், நாவின் நரம்புகள் உடனடியாக வடிவத்தின் உடலுக்கு உணவின் பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. உணவுக்கும் நாவின் நரம்புகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பை ஏற்படுத்த தண்ணீர் இல்லாமல், நரம்புகள் உணவின் தோற்றங்களை வடிவ உடலுக்கு தெரிவிக்க முடியாது மற்றும் வடிவம் உடல் அதன் சுவை செயல்பாட்டை செய்ய முடியாது.

சுவை குணங்கள், நரம்புகள் மற்றும் வடிவ உடல், மற்றும் நீர் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு நுட்பமான உறவு உள்ளது. நுட்பமான உறவு என்பது ஹைட்ரஜனின் இரண்டு பகுதிகளும் ஆக்ஸிஜனின் ஒரு பகுதியும் நாம் நீர் என்று அழைக்கப்படும் பிணைப்பாகும், இது ஹைட்ரஜன் அல்லது ஆக்ஸிஜனின் பண்புகளில் இருந்து வேறுபட்டது. உணவின் ஒவ்வொரு துகளிலும் தண்ணீர் இருக்கிறது. தண்ணீரை உற்பத்தி செய்ய இரண்டு வாயுக்களை ஒன்றிணைக்கும் பிணைப்பு உணவு, நாக்கில் உள்ள நரம்புகள், நீர் மற்றும் வடிவம் உடல் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கும் அதே நுட்பமான பிணைப்பாகும்.

இயற்பியல் நீர் உணவின் ஒரு கட்டுரையை நாக்குடன் தொடர்புபடுத்தும்போதெல்லாம், தண்ணீரில் உள்ள நுட்பமான உறுப்பு உள்ளது மற்றும் நாவின் நரம்புகள் அப்படியே இருந்தால், உடலின் வடிவத்தில் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுகிறது. உணவை நாக்குடன் தொடர்புபடுத்தும் நீரில் உள்ள நுட்பமான உறுப்பு நீரிலும், உணவிலும், நாக்கு மற்றும் நரம்பிலும் ஒன்றே. அந்த நுட்பமான உறுப்பு உண்மையானது, அமானுஷ்ய உறுப்பு நீர். நமக்குத் தெரிந்த நீர் நுட்பமான அமானுஷ்ய உறுப்பு நீரின் வெளிப்புற வெளிப்பாடு மற்றும் வெளிப்பாடு மட்டுமே. இந்த நுட்பமான நீர், உடல் வடிவமே முக்கியமாக இயற்றப்பட்ட உறுப்பு ஆகும்.

சுவை என்பது இந்த வடிவ உடலில் அதன் சொந்த அமானுஷ்ய உறுப்பு நீர் மூலம் உணவில் உள்ள சாரங்கள் அல்லது குணங்கள் மூலம் தன்னைத்தானே எடுத்துக் கொள்ளும். சுவை என்பது வடிவம் உடலின் ஒரு செயல்பாடு, ஆனால் அது ஒரே செயல்பாடு அல்ல. சுவை என்பது புலன்களில் ஒன்றாகும். வடிவம் உடல் அனைத்து புலன்களின் இருக்கை. வடிவம் உடல் அனைத்து உணர்வுகளையும் பதிவு செய்கிறது. வடிவங்கள் மூலம் மட்டுமே மனிதனால் உணர்வுகள் அனுபவிக்கப்படுகின்றன. வடிவம் உடல் ஒவ்வொரு உணர்வையும் மற்றொன்றுடன் தொடர்புபடுத்துகிறது. புலன்களின் நோக்கம் என்னவென்றால், ஒவ்வொன்றும் உடலின் பொது நன்மைக்கு பங்களிக்க வேண்டும், உடல் மனதின் பயன்பாட்டிற்கும் வளர்ச்சிக்கும் பொருத்தமான கருவியாக இருக்கலாம். சுவையின் நோக்கம் என்னவென்றால், இதன் மூலம் உடல் உற்பத்தி செய்யும் உணர்ச்சிகளை பதிவு செய்யலாம், இதனால் அவை வேறுபடுகின்றன மற்றும் தேவையற்ற மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் உணவை மறுக்க முடியும், மேலும் மனதின் பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கவும் உடல் அமைப்பு மற்றும் வடிவம் உடலை உருவாக்குவதிலும் பராமரிப்பதிலும்.

ஆண்களும் அந்த விலங்குகளும் இயல்பான மற்றும் இயற்கையான முறையில் வாழ்ந்தால், எந்த உணவுகள் உடலுக்கு மிகவும் தேவை மற்றும் பயனுள்ளவை என்பதை ஆண்கள் மற்றும் சில விலங்குகளுக்கு சுவை வழிகாட்டும். ஆனால் ஆண்கள் இயல்பானவர்களாகவும் இயற்கையானவர்களாகவும் இல்லை, எல்லா விலங்குகளும் இல்லை, ஏனென்றால் மனிதன் கொண்டு வந்த தாக்கங்கள் மற்றும் அவற்றைத் தாங்குவதால்.

வாசனை உணர்வு உணவோடு மற்ற எந்த புலன்களையும் விட சுவையுடன் தொடர்புடையது, ஏனென்றால் வாசனை நேரடியாக உடல் ரீதியான விஷயங்களுடன் தொடர்புடையது மற்றும் ஒத்திருக்கிறது, மேலும் உணவு என்பது உடல் பொருளின் கலவையில் நுழையும் உறுப்புகளால் ஆனது.

 

 

உணவைத் தவிர வேறொன்றும் உணவு உணவில் ருசிக்கிறதா?

அது உள்ளது. மொத்த உணவு உடல் உடலை வளர்க்கிறது. நுட்பமான அமானுஷ்ய உறுப்பு, நீர், இப்போது குறிப்பிடப்படுகிறது, இது உடலுக்குள் உள்ள வடிவ உடலுக்கு ஊட்டமளிக்கிறது. அந்த அமானுஷ்ய உறுப்பின் சுவை மூன்றில் ஒரு பொருளுக்கு ஊட்டமளிப்பதாகும், இது உடல் வடிவத்திற்குள் இருக்கும். மனிதனில், இந்த மூன்றாவது விஷயம் இன்னும் ஒரு வடிவமாக இல்லை, இருப்பினும் இது விலங்குகளின் வகைகளால் சிறப்பு வடிவங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. உணவின் சுவையிலிருந்து மனிதனுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் இந்த மூன்றாவது விஷயம் ஆசை. ஆசை புலன்களை அடைகிறது மற்றும் அனைத்து உணர்ச்சிகளும் தாங்கக்கூடிய மனநிறைவை தன்னுள் வரையிக் கொள்ள அவற்றைப் பயன்படுத்தியது. ஒவ்வொரு உணர்வும் இவ்வாறு ஆசைக்கு உதவுகிறது. இருப்பினும், ஆசைக்கு ஒத்த சிறப்பு உணர்வு, மற்றும் பிற ஆசைகளுடன் தன்னை தொடர்புபடுத்த எந்த ஆசை பயன்படுத்துகிறது என்பது தொடுதல் அல்லது உணர்வு. எனவே ஆசை சுவைக்குத் தொடுவதன் மூலம் தன்னைத் தொடர்புபடுத்துகிறது, மேலும் சுவை உணர்வின் மூலம் ஈர்க்கிறது a1l இது சுவைகளிலிருந்து உணவுகளிலிருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பங்கள். ஆசை கோரிக்கைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் அதன் சுவை செயல்பாட்டைச் செய்ய வடிவம் உடல் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால், அது தானாகவே அதன் வடிவத்தையும் உடல் அமைப்பையும் பராமரிக்க வேண்டிய உணவுகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கும். ஆனால் படிவம் உடல் மிகவும் தேவையான உணவுகளை தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. ஆசை வடிவம் உடலை ஆளுகிறது மற்றும் வடிவம் உடல் இல்லாமல் பெற முடியாத உணர்வுகளின் மனநிறைவை அனுபவிக்க அதைப் பயன்படுத்துகிறது. ஆசை மிகவும் விரும்புகிற சுவை, ஆசை வடிவம் உடல், மற்றும் மனிதன், ஆசை தானே என்று நம்புவதில் ஏமாற்றப்பட்டு, சுவை மூலம் நியாயமற்ற முறையில் கோருவது போன்ற உணவுகளை வழங்குவதற்கு தன்னால் முடிந்தவரை சிறந்த முறையில் திட்டமிடுகிறது. ஆகவே, மனிதனின் அலங்காரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் நியாயமற்ற விலங்கு மிருகத்தனமான ஆசையை பூர்த்திசெய்ய சுவை வளர்க்கப்படுகிறது. சுவை உணவுகள் மூலம் ஆசையின் கோரிக்கைகளை வழங்குவதன் மூலம் அதன் பராமரிப்பிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் உடலுக்குள் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது, மேலும் காலப்போக்கில் அதன் இயல்பான நிலை தொந்தரவு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது. பசி சுவையுடன் குழப்பக்கூடாது. அதன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக விலங்குகளின் இயல்பான ஏக்கம் பசி. ஒரு விலங்கு அதன் பராமரிப்புக்குத் தேவையான உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வழிமுறையாக சுவை இருக்க வேண்டும். காட்டு மாநிலத்தில் உள்ள இந்த விலங்குகள், மனிதனின் செல்வாக்கிலிருந்து விலகிச் செய்யும். மனிதனில் உள்ள விலங்கு, மனிதன் பெரும்பாலும் குழப்பமடைந்து பின்னர் தன்னை அடையாளப்படுத்துகிறான். காலப்போக்கில் உணவுக்கான சுவை பயிரிடப்பட்டுள்ளது. மனிதனில் உள்ள ஆசை அல்லது விலங்கு உணவில் உள்ள நுட்பமான சுவைகளால் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது, மேலும் விலங்கு வடிவ உடலை உடைத்து, உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் பராமரிப்பதிலும், நீர்த்தேக்கமாக பணியாற்றுவதிலும் அதன் இயற்கையான செயல்பாடுகளைச் செய்வதைத் தடுக்கிறது. உலகில் தனது வேலையில் பயன்படுத்த மனிதன் அழைக்கும் வாழ்க்கை.

சுவைக்கு உணவைத் தவிர ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது. அதன் மதிப்பு ஆசையை வளர்ப்பது, ஆனால் அதற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை மட்டுமே கொடுப்பது, மற்றும் வடிவம் உடல் தாங்கக்கூடிய அளவிற்கு அப்பால் அதன் வலிமையை அதிகரிப்பது அல்ல.

HW பெரிசல்